Τι είναι Return On Capital Employed (ROCE);


Τι σημαίνει Return On Capital Employed (ROCE);

Απαντήσεις

απόδοση του απασχολημένου κεφαλαίου. Η απόδοση των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων ισούται με τη σχέση του αποτελέσματος της εκμετάλλευσης μετά τη φορολόγηση των στοιχείων. Το ποσοστό αυτό είναι το προϊόν δύο συντελεστών: α) του περιθωρίου κέρδους και β) της ρευστότητας των αποθεμάτων των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ο συντελεστής ρευστότητας είναι σημαντικός διότι δεν επηρεάζεται από τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επιχείρησης ούτε από το επίπεδο δανεισμού της. Ο μαθηματικός τύπος του ROCE είναι:

                                                                   EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
                                                                   ———————————————————
                                                                         Total Assets – Current Liabilities


δηλαδή είναι ένα κλάσμα με αριθμητή τα κέρδη προ της καταβολής των τόκων και προσφόρων και παρανομαστή τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Σχετικός είναι και ο συντελεστής αποδοτικότητας ROΑCE (Return On Average Capital Employed) που λαμβάνει υπόψη το μέσο όρο του απασχολημένου κεφαλαίου σε μια δεδομένη περίοδο.Προσθήκη νέας απάντησης