Τι είναι Rescheduling Agreement;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Rescheduling Agreement;

Απαντήσεις

Συμφωνία επανακαθορισμού των δόσεων δανείων. Αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ υπερχρεωμένων κρατών και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή τραπεζών όπως επίσης μεταξύ υπερχρεωμένων πελατών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Αποσκοπεί στην ανακούφιση του πιστούχου και την εξεύρεση τρόπου εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Συνήθως, οι βραχυπρόθεσμες λήξεις των δανείων μετατρέπονται σε μεσο-μακροπρόθεσμες.Προσθήκη νέας απάντησης