Τι είναι Reputational risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Reputational risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος φήμης. Είναι το ενδεχόμενο της αρνητικής δημοσιότητας, σχετικά με την πρακτική μιας επιχείρησης είτε αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είτε όχι, που μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού των πελατών, δαπανηρές δικαστικές διενέξεις, μείωση των κερδών, έλλειψη ρευστότητας ή και σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της επιχείρησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τη φήμη μιας τράπεζας ή μιας εταιρίας διαχείρισης διαθεσίμων, αυτή μπορεί να υπονομευθεί από ακατάλληλες επενδυτικές επιλογές ή μη επιτρεπόμενη παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους. Συνήθως, κίνδυνος φήμης προκύπτει από την υλοποίηση άλλων κινδύνων όπως π.χ του λειτουργικού κινδύνου, του κινδύνου δημοσίευσης εσφαλμένων ή ασαφών λογιστικών καταστάσεων, του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας.Προσθήκη νέας απάντησης