Τι είναι Replacement cost;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Replacement cost;

Απαντήσεις

Το κόστος αντικατάστασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, το οποίο συχνά ανάγεται σε όρους έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο. Άλλως, η τρέχουσα τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αγορά ή εναλλακτικά το πόσο θα κόστιζε η αντικατάσταση ενός υφισταμένου συμβολαίου σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αθετούσε την υπόσχεσή του.Προσθήκη νέας απάντησης