Τι είναι Ratios;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ratios;

Απαντήσεις

Αριθμοδείκτες. Είναι χρηματοοικονομικοί δείκτες, δηλαδή απλές μαθηματικές σχέσεις, που επιτρέπουν τη σύγκριση και εξέταση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων του ισολογισμού ή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως μιας επιχείρησης. Ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δεν μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα μιας επιχείρησης εάν δεν συνδυασθεί και συγκριθεί χρονικά με άλλους δείκτες της ίδιας της επιχείρησης ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.

• Οι αριθμοδείκτες διακρίνονται ανάλογα με το εύρος κάλυψης και τα στοιχεία απ’ όπου προέρχονται στις εξής κατηγορίες: 1) εξατομικευμένοι όταν αναφέρονται σε μια μόνο επιχείρηση και συνόλου όταν αφορούν σε περισσότερες επιχειρήσεις ή στον κλάδο που ανήκει η εξεταζόμενη επιχείρηση 2) τμηματικοί όταν καλύπτουν μία δραστηριότητα και γενικοί ή καθολικοί όταν αναφέρονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων 3) πραγματικοί όταν προκύπτουν από λογιστικά ή στατιστικά στοιχεία του παρελθόντος και προϋπολογιστικοί όταν προκύπτουν από προβλέ εις ως προς τις τιμές διαφόρων στοιχείων στο μέλλον 4) στατιστικοί που προέρχονται από στοιχεία του ισολογισμού και δυναμικοί που προκύπτουν από στοιχεία το λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης ή του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 5) αριθμοδείκτες δομής όταν προκύπτουν από τη δομή της επιχείρησης και αριθμοδείκτες λειτουργίας όταν προκύπτουν από στοιχεία που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.

• Μια άλλη διάκριση αφορά κατηγορίες αριθμοδεικτών ανάλογα με το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέγεθος όπως:

1) Aριθμοδείκτες ρευστότητας (liquidity ratios). Εκφράζουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Υποδιαιρούνται σε: α) αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (current ratio) β) αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (acid test ratio) γ) αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (cash ratio) δ) αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (defensive internal ratio).

2) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (activity ratios). Εκφράζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η επιχείρηση. Υποδιαιρούνται σε: α) αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων (receivables turnover ratio) β) αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (trade creditors to purchases ratio) γ) αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (inventories turnover ratio) δ) αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης (net working capital turnover ratio) ε) αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (asset turnover ratio) ζ) αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (fixed asset turnover ratio) η) ) αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (asset turnover ratio) ζ) αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (owners equity asset turnover ratio).

3) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (profitability ratios). Εκφράζουν την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί κερδοφόρες οικονομικές δραστηριότητες. Υποδιαιρούνται σε: α) αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (gross profit margin) β) αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (net profit margin) γ) αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (return to total capital employed) δ) αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (return to total assets) ε) συνδυασμένος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (the Dupont equation) ζ) αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (return to net worth) η) αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης (financial leverage ratio).

4) Αριθμοδείκτες λειτουργικών δαπανών (operating expense ratios). Αφορούν την ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής για τη μείωση των ελαστικών δαπανών.

5) Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιμότητας (financial structure and viability ratios). Έχουν σχέση με την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της.

6) Αριθμοδείκτες επενδύσεων (investment ratios). Χρησιμεύουν στη λή η αποφάσεων για την αγορά, πώληση ή διατήρηση μετοχών.

 Προσθήκη νέας απάντησης