Τι είναι Quantitative analysis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Quantitative analysis;

Απαντήσεις

Ποσοτική ανάλυση. Διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό της αξίας ενός χρεογράφου ή για την αξιολόγηση μιας επενδυτικής απόφασης και ιδιαίτερα τα αριθμητικά μετρήσιμα χαρακτηριστικά όπως πρόσοδοι, κέρδη, ρευστότητα, πιστωτικά περιθώρια, μερίδιο αγοράς, μεταβλητότητα τιμών, κόστος συναλλαγών, βάθος αγορών και πυκνότητα πιθανοτήτων για την πρόβλεψη της εξέλιξης των ισοτιμιών των νομισμάτων και των τιμών των χρεογράφων που βασίζεται στη μεταβλητότητα των τιμών των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options).Προσθήκη νέας απάντησης