Τι είναι Qualifying holding;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Qualifying holding;

Απαντήσεις

Ποιοτική συμμετοχή. Είναι η άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μια εταιρία που αντιπροσωπεύει το 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή η οποία καθιστά δυνατή την άσκηση ουσιώδους επιρροής στη διοίκηση της εταιρίας.Προσθήκη νέας απάντησης