Τι είναι PSTN;


Τι σημαίνει Public Switched Telephone Network (PSTN);

Απαντήσεις

Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Ένα αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο που αρχικά σχεδιάστηκε για τη μετάδοση ηχητικών σημάτων και στη συνέχεια ηλεκτρονικών αρχείων στους Η/Υ. Για τη σύνδεση του Η/Υ με ένα PSTN απαιτείται η παρεμβολή modem. ε τον τρόπο αυτό συνδέονται οι Η/Υ στο σπίτι με το διαδίκτυο. Είναι, όμως, ένα πολύ αργό δίκτυο μετάδοσης και για το λόγο αυτό οι χρήστες προτιμούν να συνδέονται με το ταχύτατο ηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (βλέπε όρο ISDN).Προσθήκη νέας απάντησης