Τι είναι Proxy server;


Απαντήσεις

Εξουσιοδοτημένος διακομιστής. Είναι ο server που μεσολαβεί μεταξύ του πραγματικού διακομιστή (real server) και μίας εφαρμογής πελάτη (client) όπως πχ του φυλλομετρητή του διαδικτύου (Web browser). Εξετάζει όλα τα αιτήματα που απευθύνονται στον πραγματικό διακομιστή και προβαίνει στην επίλυση αυτών. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τα διαβιβάζει για επίλυση ή απάντηση στον πραγματικό διακομιστή. ε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: α) βελτίωση της αποδοτικότητας για ομάδες χρηστών διότι αποθηκεύει τις αιτήσεις και τα αποτελέσματα για ορισμένο χρονικό διάστημα σε προσωρινή μνήμη. Όταν άλλος χρήστης ή ομάδες χρηστών υποβάλλουν το ίδιο αίτημα ο proxy server τους απαντά αμέσως χρησιμοποιώντας την ίδια απάντηση που έχει αποθηκεύσει για όμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν β) φιλτράρισμα των αιτήσεων για λόγους ασφάλειας και εξοικονόμησης δαπανών αλλά και εργατοωρών. Για παράδειγμα, μία εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τον proxy server για να εμποδίσει τους υπαλλήλους της να εισέρχονται σε ορισμένες ανεπιθύμητες ομάδες ιστοσελίδων του διαδικτύου.
 Προσθήκη νέας απάντησης