Τι είναι Profit and loss account;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Profit and loss account;

Απαντήσεις

Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως. Συνοδεύει τον ισολογισμό (βλέπε όρο balance sheet) μιας επιχείρησης και εμφανίζει για την ίδια χρονική περίοδο τα κέρδη από τις πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της και τις δαπάνες που περιλαμβάνουν το παραγωγικό και το μισθολογικό κόστος και το έμμεσο κόστος όπως τα έξοδα διαφήμισης και διανομής. Η διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεί το μικτό κέρδος ή τη μικτή ζημία της επιχείρησης. Σε περίπτωση μικτών κερδών ακολουθεί η παρακράτηση φόρου και η διάθεση αυτών στα αποθεματικά, την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους ενώ το τυχόν υπόλοιπο καθαρό κέρδος μεταφέρεται στο επόμενο έτος.Προσθήκη νέας απάντησης