Τι είναι Producer Price Index (PPI);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει oducer Price Index (PPI);

Απαντήσεις

Τιμάριθμος παραγωγού. Μία ομάδα δεκτών που εμφανίζουν την κίνηση των τιμών των αγαθών που αγοράζονται και μεταποιούνται από τη βιομηχανία στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου και συνήθως ενός μηνός. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται δείκτες πρώτων υλών, της ενδιάμεσης φάσης της παραγωγής και τελικά προϊόντα. Άλλως, είναι οι αλλαγές στις τιμές πώλησης χονδρικής στα διάφορα στάδια της παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Μία αύξηση του PPI μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις και μείωση των τιμών των χρεογράφων. Διαφορετικό χαρακτήρα έχει ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index, CPI) ο οποίος μετρά την κίνηση των τιμών που πληρώνoνται από τον τελικό καταναλωτή.Προσθήκη νέας απάντησης