Τι είναι Process Agent;


Τι σημαίνει Process Agent;

Απαντήσεις

αντίκλητος, εκπρόσωπος νομικών διαδικασιών ή άλλως σημείο επαφής και νομική διεύθυνση (point of contact and legal address). Ορίζεται σε μία σύμβαση σαν εκπρόσωπος μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού ή μίας μονάδας του δημόσιου τομέα προς τον οποίο διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται όλα τα δικαστικά και γενικότερα νομικά έγγραφα για λογαριασμό του εκπροσωπούμενου. Συνήθως, process agent ορίζεται όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει την έδρα του στο εξωτερικό ή στην περίπτωση των ομοσπονδιακών κρατών σε άλλη πολιτεία του κράτους αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο process agent έχει την έδρα του στην ίδια πόλη που έχει την έδρα του ο αντισυμβαλλόμενος προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή νομικών εγγράφων όπως πχ ένα εξώδικο έγγραφο, η καταγγελία της σύμβασης ή η κοινοποίηση ενός δικογράφου. Process Agent μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, ένα δικηγορικό γραφείο, μία τράπεζα ή το υποκατάστημα αυτής ενώ οι μονάδες και οι εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα προτιμούν να ορίζουν στο εξωτερικό τον εμπορικό ακόλουθο ή τον οικονομικό σύμβουλο της πρεσβείας προκειμένου να μην καταβάλουν προμήθεια.Προσθήκη νέας απάντησης