Τι είναι Probability distribution;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Probability distribution;

Απαντήσεις

Κατανομή πιθανότητας. Είναι μία καμπύλη που δείχνει όλες τις αξίες που μπορεί να λάβουν οι τυχαίες μεταβλητές ενός δείγματος και την πιθανότητα που κάθε μεταβλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί.Προσθήκη νέας απάντησης