Τι είναι Private banking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Private banking;

Απαντήσεις

Οι τραπεζικές εργασίες ιδιωτών. Oι εργασίες αυτές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την παροχή επενδυτικών συμβουλών και β) την παροχή διαφόρων χρηματοπιστωτικών, ασφαλιστικών και συναφών προϊόντων. Πρόκειται για ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τραπεζικό κλάδο, η άνθηση του οποίου οφείλεται στον οξυνόμενο τραπεζικό ανταγωνισμό. Η τράπεζα αναλύει και εντοπίζει τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των μεγάλων κύρια πελατών και στη συνέχεια τους προσφέρει συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προϊόντα που προσφέρουν τα τμήματα private banking αφορούν: 1) προθεσμιακές καταθέσεις σε εθνικό νόμισμα και σε συνάλλαγμα 2) διαχείριση χαρτοφυλακίου 3) χρηματοοικονομικές συμβουλές 4) αγοραπωλησία και φύλαξη χρηματιστηριακών τίτλων, ομολόγων και γενικά χρεογράφων 5) κίνηση κεφαλαίων και γενικές εργασίες συναλλάγματος 6) διεθνή και εγχώρια αμοιβαία κεφάλαια 7) options συναλλάγματος και synthetic swaps 8) ευρωομόλογα 9) σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, παράγωγα και αντιστάθμιση κινδύνου (πράξεις hedging) 10) τραπεζοασφάλειες και ασφαλιστικά προϊόντα σε προσωπική ή οικογενειακή βάση 11) διαχείριση κινδύνου 11) πληροφορίες για αγορά ακινήτων εσωτερικού και ιδιαίτερα εξωτερικού 12) θυρίδες θησαυροφυλακίου 13) μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες ταξιδιών, εισιτήρια θεάτρου και άλλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Ενώ κατά την αρχική φάση της ανάπτυξης του private banking τα πιστωτικά ιδρύματα απευθύνονταν κύρια σε μεγάλους πελάτες από τους οποίους έθεταν συνολικό όριο επενδύσεων πάνω από 250.000 ευρώ, σήμερα απευθύνονται και σε πελάτες με επενδυτικό όριο 3.000 ευρώ προκειμένου να αντλήσουν καταθέσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και από καταθέτες μεσαίας δυναμικότητας. Συνήθως τους προσφέρουν μία επένδυση πχ 50% σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος και το υπόλοιπο σε επενδύσεις χαμηλού ή μέσου κινδύνου.Προσθήκη νέας απάντησης