Τι είναι Principal risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Principal risk;

Απαντήσεις

Κύριος κίνδυνος. Είναι ο μεγαλύτερος των πιστωτικών κινδύνων (credit risks) και αφορά την απώλεια ολόκληρης της αξίας των κεφαλαίων ή χρεογράφων που παραδόθηκαν ήδη στον αντισυμβαλλόμενο. Μπορεί να θίγει και τα δύο μέρη. O αγοραστής διατρέχει κύριο κίνδυνο όταν εξοφλεί την υποχρέωσή του χωρίς, όμως, να του παραδοθούν τα χρεόγραφα. O πωλητής είναι σε κύριο κίνδυνο όταν παραδίδει τα χρεόγραφα αλλά δεν λαμβάνει τα χρήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι δεν ισχύει στη συγκεκριμένη συναλλαγή η αρχή πληρωμή έναντι πληρωμής (βλέπε όρο Payment versus payment, PVP). Ο κύριος κίνδυνος που προκύπτει από τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα καλείται ενίοτε cross – currency settlement risk ή Herstatt risk (βλέπε όρο Settlement or Herstatt risk).Προσθήκη νέας απάντησης