Τι είναι Principal;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Principal;

Απαντήσεις

Το καθαρό κεφάλαιο που έχει αρχικά δανεισθεί ή το εναπομένον κεφάλαιο το οποίο έχει δανεισθεί και παραμένει απλήρωτο. λλως, το ποσό, εξαιρουμένων των τόκων και του premium που οφείλεται σε ένα δάνειο ή σε ένα κομιστή ομολόγου στη λήξη και αναγράφεται επί του σώματος του δανείου ή του ομολόγου.Προσθήκη νέας απάντησης