Τι είναι Prime rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Prime rate;

Απαντήσεις

Το προνομιακό επιτόκιο δανείων που παρέχεται σε τράπεζες ή πελάτες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ισχυρών πελατειακών δεσμών.Προσθήκη νέας απάντησης