Τι είναι Primary market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Primary market;

Απαντήσεις

Η πρωτογενής αγορά. Είναι η αγορά στην οποία τοποθετούνται οι νέες εκδόσεις χρεογράφων όπως τα κρατικά ή τα εταιρικά ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης