Τι είναι Primary dealers;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Primary dealers;

Απαντήσεις

Βασικοί διαπραγματευτές αγοράς. Επιλέγονται μεταξύ τραπεζών για να διαδραματίσουν ένα βασικό ρόλο στη λειτουργία της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Δημοσίου.

Στην Ελλάδα, ο Νόμος 2515/97 περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα προνόμια αυτών. Υποχρεώσεις: α) συμμετέχουν στις δημοπρασίες με πέντε ανταγωνιστικές προσφορές και απορροφούν τους αδιάθετους τίτλους του Δημοσίου. Εάν όμως το ποσό των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερο του 35% της συνολικής έκδοσης το Υπουργείο Oικονομικών δύναται να ανακαλέσει τη δημοπρασία. Η ελάχιστη συμμετοχή τους κατ' έτος πρέπει να είναι 5% του συνολικού δημοπρατηθέντος ποσού, β) παρέχουν τιμές αγοράς/πώλησης, σε καθημερινή βάση, στη δευτερογενή αγορά για ένα καθορισμένο κατάλογο κυβερνητικών χρεογράφων και για ποσό τουλάχιστον 2.934.702,86 ευρώ και πραγματοποιούν συναλλαγές στις τιμές αυτές. Η διαφορά μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50 εκατοστιαίες μονάδες γ) συμμετέχουν κάθε χρόνο στις δραστηριότητες της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) με ένα ελάχιστο ποσοστό 5% του συνολικού της κύκλου εργασιών δ) προωθούν τη διαπραγμάτευση των κρατικών τίτλων στο εσωτερικό και εξωτερικό ε) παρέχουν λεπτομερείς αξιολογήσεις των συνθηκών της αγοράς και συμβάλλουν στην εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής.

Πλεονεκτήματα: 1) δικαιούνται να υποβάλουν μία μη ανταγωνιστική προσφορά και να αποκτήσουν κατά προτεραιότητα τίτλους στη μέση σταθμική τιμή των επιτυχών προσφορών. Το ποσό των τίτλων που διανέμονται με τη διαδικασία αυτή δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού δημοπρατηθέντος ποσού και κατανέμεται στις ενδιαφερόμενες τράπεζες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές 2) έχουν άμεση, συνεχή και κατά προτίμηση πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις του Δημοσίου, το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δημοπρασιών, τα κυκλοφορούντα κρατικά χρεόγραφα, το διαπραγματευόμενο όγκο αυτών και τα αποτελέσματα των δημοπρασιών 3) έχουν προνομιακή πρόσβαση στους μηχανισμούς δανεισμού μέσω βραχυπροθέσμων τίτλων 4) έχουν κατά προτεραιότητα συμμετοχή στις ιδιωτικές τοποθετήσεις του κυβερνητικού χρέους.

Το Φεβρουάριο του 1998 ορίσθηκαν 9 τράπεζες σαν βασικοί διαπραγματευτές, οι οποίες το Φεβρουάριο του 1999 αυξήθηκαν σε 13 από τις οποίες 8 ελληνικές (Εθνική, Εμπορική, Αγροτική, Άλφα Πίστεως, Ιονική, Πειραιώς, Εργασίας, Eurobank) και πέντε ξένες (Bank of America, Citibank, Banque Nationale de Paris, ABN-Amro Bank και San Paolo - IMI). Μετά από τις συγχωνεύσεις έμειναν 6 ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank και Eurobank-Ergasias αντικατέστησαν τις Άλφα Τράπεζα Πίστεως- Ιονική και Eurobank-Τράπεζα Εργασίας αντίστοιχα).

Με κοινή απόφαση του Yπουργού Oικονομικών και του Διοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος άλλαξαν από 1.1.2001 τα μέλη της ομάδας των Βασικών Διαπραγματευτών Aγοράς. Περιλήφθηκαν ξένοι διαπραγματευτές, εννέα εκ των οποίων θα διαπραγματεύονται απευθείας από το εξωτερικό ενώ δεν συμμετείχαν η ATE, η Bank of America, η Citibank και η ABN-Amro Bank. O νέος κατάλογος είχε ως εξής: 1) Alpha Bank, 2) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 3) Εμπορική Τράπεζα, 4) EFG Eurobank-Ergasias, 5) Τράπεζα Πειραιώς, 6) BNP- Paribas, 7) Credit Suisse First Boston (Europe) LTD, 8) Deutsche Bank AG, 9) Goldman Sachs International, 10) JP Morgan Securities LTD, 11) Merrill Lynch International, 12) Morgan Stanley & Co. International LTD, 13) San Paolo-IMI Bank, 14) Salomon Smith Barney, 15) UBS Warburg. H συμμετοχή δυναμικών επενδυτικών τραπεζών και επενδυτικών οίκων του εξωτερικού αναβάθμισε την αγορά τίτλων του E.Δ και την Hλεκτρονική Δευτερογενή Aγορά Tίτλων (HΔAT). δη τις πρώτες ημέρες του 2001 τριπλασιάσθηκε ο όγκος συναλλαγών και την 5.1.2001 η αγοραπωλησία ομολόγων έφθασε τα 900 εκατομ. ευρώ.

Για το έτος 2003 επιλέχθηκαν τα χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η κατάταξη των επιλεγέντων Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), με βάση τη δραστηριότητά τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2003, ήταν η ακόλουθη:

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2) Alpha Bank 3) EFG Eurobank-Ergasias 4) Goldman Sachs International Ltd 5) HSBC Bank plc 6) CSFB (Europe) Ltd 7) Τράπεζα Πειραιώς 8) ING Bank NV 9) Εμπορική Τράπεζα 10) Morgan Stanley & Co. International Ltd 11) BNP Paribas 12) Citigroup Global Markets Ltd 13) JP Morgan Securities Ltd 14) Merrill Lynch International 15) Lehman Brothers International (Europe) 16) San Paolo-IMI Bank 17) Deutsche Bank AG 18) UBS Ltd.

Για το έτος 2004 επιλέχθηκαν τα χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η κατάταξη των επιλεγέντων Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), με βάση τη δραστηριότητά τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2004, ήταν η ακόλουθη:

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2) Alpha Bank 3) Τράπεζα Πειραιώς 4) Deutsche Bank AG 5) Lehman Brothers International (Europe) 6) Goldman Sachs International Ltd 7) HSBC Bank plc 8) Εμπορική Τράπεζα 9) EFG Eurobank-Ergasias 10) Morgan Stanley & Co. International Ltd 11) Citigroup Global Markets Ltd 12) ING Bank NV 13) UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 14) Nomura International Plc 15) BNP Paribas 16) Merrill Lynch International 17) San Paolo-IMI Bank 18) JP Morgan Securities Ltd 19) CSFB (Europe) Ltd.

Για το έτος 2005, σύμφωνα με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (αριθ. πρωτοκόλλου 2/72451/0023Α/29.12.2004), τα εξής 21 πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα επιλέχθηκαν ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η κατάταξη που ακολουθεί έχει γίνει σύμφωνα με τη δραστηριότητα που επέδειξαν στην ΗΔΑΤ το 2005:

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 2) Alpha Bank AE 3) Lehman Brothers International (Europe) 4) Deutsche Bank AG 5) HSBC Bank plc 6) EFG Eurobank Ergasias AE 7) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 8) Crédit Suisse First Boston, CSFB (Europe) Ltd 9) Morgan Stanley & Co. International Ltd 10) Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 11) JP Morgan Securities Ltd 12) Goldman Sachs International 13) Citigroup Global Markets Ltd 14) ING Bank NV (Milan branch) 15) BNP Paribas 16) San Paolo-IMI S.p.A 17) Merrill Lynch International 18) Société Générale 19) ABN AMRO Bank NV 20) UniCredit Banca Mobiliare S.p.A 21) Nomura International Plc.

Για το έτος 2006, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 2/70619/0023Α/27.12.2005, τα ακόλουθα 22 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα επιλέχθηκαν ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η κατάταξη που ακολουθεί έχει γίνει σύμφωνα με τη δραστηριότητα που επέδειξαν στην ΗΔΑΤ την περίοδο ανουάριος – Δεκεμβρίου 2006:

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 2) Alpha Bank AE 3) Lehman Brothers International (Europe) 4) HSBC Bank Plc 5) EFG Eurobank Ergasias AE 6) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 7) Société Générale 8) Morgan Stanley & Co. International Ltd 9) Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd 10) Τράπεζα Πειραιώς 11) San Paolo-IMI S.p.A AE 12) BNP Paribas 13) JP Morgan Securities Ltd 14) Deutsche Bank AG 15) Goldman Sachs International 16) ING Bank NV 17) Merrill Lynch International 18) Citigroup Global Markets Ltd 19) ABN Amro Bank NV 20) Unicredit Banca Mobiliare S.p.A 21) Barclays Bank Plc. 22) Nomura International Plc

Για το έτος 2007, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 2/75201/0023/Α /28.12.2006, τα ακόλουθα 22 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα επιλέχθηκαν ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η κατάταξη που ακολουθεί έχει γίνει σύμφωνα με τη δραστηριότητα που επέδειξαν στην ΗΔΑΤ το 2007:

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 2) Lehman Brothers International (Europe) 3) Τράπεζα Πειραιώς AE 4) HSBC Bank Plc 5) Alpha Bank AE 6) EFG Eurobank Ergasias AE 7) Morgan Stanley & Co. International Ltd 8) Goldman Sachs International 9) Société Générale 10) Banca IMI S.p.A 11) ING Bank NV 12) BNP Paribas S.A. 13) Barclays Bank Plc 14) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 15) Merrill Lynch International 16) Deutsche Bank AG 17) JP Morgan Securities Ltd 18) Citigroup Global Markets Ltd 19) Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd 20) Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG 21) ABN Amro Bank NV 22) Nomura International Plc.

Για το έτος 2008, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτ. 2/85248/0023Α/27.12.2007, τα εξής 22 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα επιλέχθηκαν ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (η σειρά τους έχει καθορισθεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της δραστηριότητας για όλο το 2008):

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 2) Τράπεζα Πειραιώς AE 3) HSBC Bank Plc 4) Morgan Stanley & Co. International Ltd 5) Alpha Bank AE 6) EFG Eurobank Ergasias AE 7) Barclays Bank Plc 8) BNP Paribas S.A NV 9) Goldman Sachs International 10) Société Générale 11) ING Bank 12) Banca IMI S.p.A 13) Εμπορική Τράπεζα 14) Deutsche Bank AG 15) Citigroup Global Markets Ltd 16) Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd 17) Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG της Ελλάδος ΑΕ 18) Merrill Lynch International 19) JP Morgan Securities Ltd 20) Nomura International Plc 21) ABN Amro Bank NV.
Ο 22ος επιλεγείς Βασικός Διαπραγματευτής Lehman Brothers International (Europe) δεν αναφέρεται διότι η επενδυτική αυτή τράπεζα πτώχευσε τη 14.9.2008.

Για το έτος 2009, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτ. 2/96722/0023A/30.12.2008, τα ακόλουθα 21 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα επιλέχθηκαν ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου:

1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 2) Τράπεζα Πειραιώς AE 3) EFG Eurobank Ergasias AE 4) Morgan Stanley & Co. International Ltd 5) Royal Bank of Scotland Plc 6) HSBC Bank Plc 7) Alpha Bank AE 8) Barclays Bank Plc 9) BNP Paribas S.A 10) ING Bank NV 11) Goldman Sachs International 12) Deutsche Bank AG 13) Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG 14) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 15) Société Générale 16) Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd 17) Banca IMI S.p.A 18) Merrill Lynch International 19) Citigroup Global Markets Ltd 20) JP Morgan Securities Ltd 21) Nomura International Plc.Προσθήκη νέας απάντησης