Τι είναι Pricing / Quotation currency;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Pricing / Quotation currency;

Απαντήσεις

Νόμισμα τιμολόγησης είναι το νόμισμα στο οποίο τιμολογούνται τα στοιχεία του ενεργητικού. Μέχρι τώρα για λόγους συγκρισιμότητας χρησιμοποιείτο σαν νόμισμα τιμολόγησης το δολάριο ΗΠΑ ενώ σήμερα κερδίζει έδαφος το ευρώ.Προσθήκη νέας απάντησης