Τι είναι Price/Earnings Ratio (PER);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Price/Earnings Ratio (PER);

Απαντήσεις

Ο λόγος μεταξύ της τιμής της μετοχής προς το καθαρό κέρδος ανά μετοχή της επιχείρησης. Πρόκειται για ένα κλάσμα με αριθμητή την τιμή της μετοχής και παρανομαστή το καθαρό κέρδος ανά μετοχή. Εξαρτάται ουσιαστικά από τρεις παράγοντες: α) τις προβλέψεις εξέλιξης των κερδών β) τον κίνδυνο αυτών των προβλέψεων και γ) το επίπεδο των επιτοκίων. Όσο πιο μεγάλη είναι η εξέλιξη των τιμών και όσο πιο σημαντική είναι η βεβαιότητα για αυτή την εξέλιξη και άρα μικρότερος ο κίνδυνος, τόσο πιο υψηλή είναι η σχέση τιμής - κέρδους. Αν οι μετοχές δύο εταιριών έχουν διαφορετική σχέση τιμής – κέρδους, αυτό εξηγείται είτε από τις διαφορετικές προσδοκίες απόδοσης των επενδυτών, γεγονός που δικαιολογείται κύρια από τις διαφορετικές εκτιμήσεις του κινδύνου, είτε από τις ευκαιρίες ανάπτυξης και αποδοτικότητας που δεν είναι ίδιες για τις δύο εταιρίες. Ένα χαμηλό επίπεδο σχέσης τιμής – κέρδους από μόνο του δεν επιτρέπει να διακρίνουμε μια υποτιμημένη από την αγορά αξία, την οποία πρέπει να αγοράσουμε και αντίθετα, ένα υψηλό επίπεδο σχέσης τιμής – κέρδους δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αξία είναι υπερτιμημένη και άρα πρέπει να την πωλήσουμε.Προσθήκη νέας απάντησης