Τι είναι Prepayment risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Prepayment risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος προπληρωμής. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που προκύπτει από την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση των προπληρωμών που μεταβάλλουν την απόδοση (yield) ή/και τη διάρκεια της ζωής ενός ομολόγου και ιδιαίτερα των ομολόγων που ανήκουν σε μία ομάδα που αντιπροσωπεύει ένα αδιαίρετο δικαίωμα σε μια δεξαμενή ενυπόθηκων ομολόγων που αποδίδει στους επενδυτές τις μηνιαίες πληρωμές (βλέπε όρο Pass Through Securities). Για παράδειγμα, ο λήπτης ενός ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου αποφασίζει να το εξοφλήσει πρόωρα διότι επιθυμεί την αναχρηματοδότηση των δανείων του λόγω πτώσης των επιτοκίων ή ο ιδιοκτήτης της οικίας μετακομίζει σε άλλη περιοχή και επιθυμεί να προεξοφλήσει το στεγαστικό του δάνειο για να πωλήσει ελεύθερη βάρους την οικία του και με τη διαφορά των χρημάτων συν ένα νέο στεγαστικό δάνειο να αγοράσει νέα κατοικία στο νέο τόπο διαμονής του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο προπληρωτής θα φέρει τον κίνδυνο προπληρωμής (προεξόφλησης) δεδομένου ότι είναι άγνωστες οι μελλοντικές χρηματορροές του δανείου. Όταν υπάρχει στη σύμβαση ρήτρα προπληρωμής, οι εκδότες των ενυπόθηκων ομολόγων τείνουν να ασκούν το δικαίωμά τους προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν όταν τα επιτόκια πέφτουν. Στην περίπτωση αυτή ενεργούν σε βάρος των συμφερόντων των επενδυτών. Δηλαδή επιστρέφουν το κεφάλαιο στους επενδυτές όταν τα επιτόκια δεν είναι ελκυστικά ενώ αποφεύγουν να το πράξουν όταν τα επιτόκια επανεπένδυσης είναι ελκυστικά.Προσθήκη νέας απάντησης