Τι είναι Premium;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Premium;

Απαντήσεις

Το ποσό αγοράς που καταβάλλεται επί πλέον της ονομαστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (forward premium) είναι η θετική διαφορά μεταξύ της προθεσμιακής ισοτιμίας (forward) δύο νομισμάτων έναντι της τρέχουσας ισοτιμίας στην αγορά όψεως (spot). Στην αγορά χρεογράφων είναι η θετική διαφορά μεταξύ της τρέχουσας και της ονομαστικής αξίας (face value) ενός χρεογράφου δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής αγοράς (market price) και της τιμής έκδοσης (par price). Στα μετατρέψιμα ομόλογα (convertible bonds) σε μετοχές είναι η διαφορά που υπερβαίνει την ισοτιμία της αξίας της μετοχής όπως π.χ εάν η μετοχή διαπραγματεύεται στα 45 ευρώ, το ομόλογο είναι μετατρέψιμο στα 50 ευρώ ενώ η τρέχουσα τιμή του στην αγορά είναι στο 105. Στα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) είναι η τιμή της αγοράς που πρέπει να καταβάλει ο αγοραστής, ή να εισπράξει ο πωλητής, για ένα δικαίωμα προαίρεσης. War premium είναι το επί πλέον ποσό που προστίθεται στην ονομαστική τιμή για να καλύψει τον κίνδυνο αγοράς λόγω της αβεβαιότητας που συνεπάγονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Εάν το premium είναι μεγάλο, το ομόλογο π.χ διαπραγματεύεται όπως ένα χρεόγραφο σταθερής απόδοσης ενώ αν είναι μικρό σαν μια μετοχή.Προσθήκη νέας απάντησης