Τι είναι Preferred stock or shares;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Preferred stock or shares;

Απαντήσεις

Προνομιούχες μετοχές. Μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας που έρχεται πρώτο από άποψη προτεραιότητας σε σύγκριση με τις κοινές μετοχές στην απόληψη μερισμάτων και στην κατάταξη των πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας. Σε αντίθεση, όμως, με τις κοινές μετοχές δεν παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Πιο αναλυτικά, οι προνομιούχες μετοχές: α) παρέχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος πριν από τους κατόχους των κοινών μετοχών. Δηλαδή εάν τα κέρδη της χρήσης είναι μικρά και δεν επαρκούν για όλους τους μετόχους, ικανοποιούνται πρώτα οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών. Σε περίπτωση ζημιογόνου χρήσεως, προβλέπεται σε ορισμένα εθνικά δίκαια ή σε ορισμένα καταστατικά ότι οι προνομιούχες μετοχές θα λάβουν το μέρισμα της χρήσης αυτής στην πρώτη επόμενη κερδοφόρα χρήση β) δίνουν το δικαίωμα επιστροφής του κεφαλαίου κατά την εκκαθάριση της εταιρίας διότι κατατάσσονται πριν από τις κοινές μετοχές γ) μπορεί να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες. Στην τελευταία περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα απόληψης μερίσματος που είναι τουλάχιστον ίσο με το 6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το σύνολο των προνομιούχων μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των μετοχών μιας ανώνυμης εταιρίας.Προσθήκη νέας απάντησης