Τι είναι Pre-fixed coupon;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Pre-fixed coupon;

Απαντήσεις

Εκ των προτέρων καθοριζόμενο τοκομερίδιο. Τοκομερίδιο τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται με βάση τις τιμές που λαμβάνει ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου δείκτης αναφοράς (π.χ το LIBOR) σε ορισμένη ημερομηνία ή ορισμένες ημερομηνίες πριν από την έναρξη της τοκοφόρου περιόδου.Προσθήκη νέας απάντησης