Τι είναι Post-fixed coupon;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Post-fixed coupon;

Απαντήσεις

Εκ των υστέρων καθοριζόμενο τοκομερίδιο. Τοκομερίδιο τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται με βάση τις τιμές που λαμβάνει ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου δείκτης αναφοράς σε ορισμένη ημερομηνία ή ορισμένες ημερομηνίες εντός της τοκοφόρου περιόδου.Προσθήκη νέας απάντησης