Τι είναι Pledge and collateral;


Τι σημαίνει Pledge and collateral;

Απαντήσεις

Ενέχυρο. Oποιοδήποτε εγγυητικό στοιχείο τίθεται στη διάθεση ενός δανειστή σαν ασφάλεια για την αποπληρωμή του δανείου όπως χρεόγραφα, πολύτιμα μέταλλα. Όταν το ενέχυρο (pledge) αποτελείται από χρεόγραφα όπως ομόλογα, υποσχετικές επιστολές κ.ο.κ. ονομάζεται collateral. Διαφέρει από την υποθήκη (mortgage) διότι η κυριότητα στην περίπτωση αυτή παραμένει στο χρεώστη. Το collateral χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των πληρωμών στο σύστημα TARGET και στο Σύστημα Ανταποκριτριών εντρικών Τραπεζών (ΣΑ Τ, CCBM). Στη δεύτερη περίπτωση και στη διασυνοριακή ενεχυρίαση τίτλων η κυριότητα μεταφέρεται από το πιστωτικό ίδρυμα στην κεντρική τράπεζα της χώρας του και τελικά στην κεντρική τράπεζα της χώρας του πιστωτή.Προσθήκη νέας απάντησης