Τι είναι Pfandbriefe;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Pfandbriefe;

Απαντήσεις

Ενυπόθηκα συμβόλαια. Στη χρηματοοικονομική ο όρος αναφέρεται στα γερμανικά τραπεζικά χρεωστικά ομόλογα που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες του ιδιωτικού τομέα ή με δάνεια του δημόσιου τομέα. Τα pfandbriefe είναι έντοκα μακροπρόθεσμα (συνήθως με λήξη άνω των 25 ετών) ομόλογα που εκδίδονται με σκοπό α) την άντληση κεφαλαίων από στεγαστικές τράπεζες και δημόσια πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων και β) τη χρηματοδότηση περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων της Γερμανίας. Είναι εγγυημένα με υποθήκες του ίδιου ποσού που αποδίδουν τον ίδιο τόκο. Ο κάτοχος ενός pfandbrief ενδέχεται να μη μπορεί να το προεξοφλήσει πριν από την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έκδοση εφόσον ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη σύμβαση. Συνήθως, η αποπληρωμή του κεφαλαίου πραγματοποιείται μετά την πάροδο του ενός τρίτου του διαστήματος μέχρι τη λήξη.

Τα γερμανικά pfandbriefe εκδόθηκαν για πρώτη φορά πριν 230 χρόνια. Την 31.12.2003 το ανεξόφλητο ποσό έφθασε τα 259 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν το ανεξόφλητο ποσό όλων των ενυπόθηκων δανείων των γερμανικών τραπεζών. Από αυτά τα pfandbriefe, το 75% του συνόλου αφορούσε το δημόσιο τομέα και το 25% ήταν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. διαίτερη μορφή αποτελούν τα jumbo-pfandbriefe που πρέπει να πληρούν ορισμένα ποιοτικά κριτήρια και συνήθως εκδίδονται για συνολικό ποσό άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Στα πλαίσια του ελεύθερου και ισότιμου ανταγωνισμού επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γερμανικής κυβέρνησης με βάση την οποία η κρατική εγγύηση για τα δημόσια pfandbriefe καταργήθηκε από 1.7.2005. Από την ημερομηνία αυτή, οι εκδότες των δημόσιων pfandbriefe υπόκεινται στην εποπτεία της BaFin ενώ ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις για όλους τους εκδότες: α) έκδοση από τη BaFin ειδικής άδειας έκδοσης pfandbriefe β) υποχρεωτική ασφάλεια (collateral) που καλύπτει το ποσό της αξίας των ομολόγων πλέον 2% γ) επιτήρηση της εφαρμογής των κανόνων διαφάνειας, υψηλών απαιτήσεων της δεξαμενής των ασφαλειών, σχεδίου εκτάκτων περιστάσεων και ύπαρξης επαγγελματικής διαχείρισης του κινδύνου δ) απαιτήσεις έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα που δεν υποστηρίζονται από κρατική εγγύηση δεν θα είναι επιλέξιμες σαν ασφάλεια.
 Προσθήκη νέας απάντησης