Τι είναι Personal banking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Personal banking;

Απαντήσεις

Προσωπική τραπεζική ή η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε προσώπου. O πελάτης μπορεί να δημιουργεί το προσωπικό του πακέτο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα να εξυπηρετείται στις τραπεζικές του συναλλαγές. Εκτός δηλαδή από τις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές όπως καταθετικά και δανειοδοτικά προϊόντα, πιστωτικές κάρτες, εντολές πληρωμής, το personal banking εξυπηρετεί και τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος πελάτης σε αμοιβαία κεφάλαια, εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών μέσω των θυγατρικών του ομίλου, ασφαλιστικά προϊόντα ή και αγορά ή διαχείριση ακινήτων.
 Προσθήκη νέας απάντησης