Τι είναι Pericles Programme;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Pericles Programme;

Απαντήσεις

Το Πρόγραμμα Περικλής. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσμοθετήθηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου (Council Decisions) 923/2001 και 924/2001 της 17 Δεκεμβρίου 2001 και αφορά την ανταλλαγή προσωπικού, αμοιβαία συνδρομή και εκπαίδευση για την προστασία του ευρώ από τις παραχαράξεις. Στοχεύει στην προώθηση νομοθετικών μέτρων και την εφαρμογή και βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής στα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου κατά της Απάτης «OLAF» (European Anti-Fraud Office). Το πρόγραμμα ίσχυσε το 2005 και είχε προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Με την απόφαση του Συμβουλίου (Council Decision) 75/2006 της 30 Ιανουαρίου του 2006 παρατάθηκε και για το έτος 2006. Με την απόφαση του Συμβουλίου (Council Decision) 849/2006 το πρόγραμμα παρατάθηκε για την περίοδο 2007-2013. Συγχρηματοδοτεί υπερεθνικά και πολυδιάστατα σχέδια που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότητα του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία και την προστασία του ενιαίου νομίσματος μέσω της στενής συνεργασίας, της ανάπτυξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της σύγκλισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (training the trainers) και της διάδοσης της γνώσης ιδιαίτερα αυτής που αφορά το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο και τα εργαλεία πρόλη ης και καταστολής των παραχαράξεων. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της παροχής επιχειρησιακής υποστήριξης περιλαμβάνει: α) την ανταλλαγή πληροφόρησης όπως π.χ μέσω εργαστηρίων (workshops), συναντήσεων και σεμιναρίων και μία πολιτική που στοχεύει στις τοποθετήσεις και την ανταλλαγή προσωπικού β) την τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή υποστήριξη ιδιαίτερα με την εξασφάλιση διδακτικού προσωπικού σε επίπεδο Ε.Ε, εφαρμογών που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και της ανάπτυξης εργαλείων τεχνικής υποστήριξης και μεθόδων διευκόλυνσης του εντοπισμού παραχαραγμένων νομισμάτων.Προσθήκη νέας απάντησης