Τι είναι Performance measurement and attribution;


Τι σημαίνει Performance measurement and attribution;

Απαντήσεις

Μέτρηση της απόδοσης (Performance Measurement) ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων είναι η μέτρηση της απόδοσης με τιμές αγοράς σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η πιο ακριβής μέθοδος είναι η καθημερινή αποτίμηση που απαιτεί την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου σε όλες τις ημέρες των χρηματοροών. Επιμερισμός της απόδοσης (Performance Attribution) είναι η επεξήγηση- ανάλυση της απόδοσης για την έκθεση στους διαφόρους παράγοντες κινδύνων. Επεξηγεί τις καλές ή κακές αποφάσεις κατανομής των διαθεσίμων και αυξάνει τη διαφάνεια της επενδυτικής διαδικασίας. Η έκθεση στους κινδύνους και οι κινήσεις της αγοράς (επιτόκια, τόκοι, αλλαγή της καμπύλης ή της duration, αλλαγή του spread, απόδοση από την επιλογή νομίσματος) πρέπει να καταγράφονται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση και να αναλύονται στη συνέχεια. Άλλως, Performance Attribution είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων της απόδοσης ενός διαχειριστή κεφαλαίων για να εξηγηθούν οι λόγοι της απόδοσης που προέκυψε. Με την ανάλυση προσπαθούμε να απαντήσουμε στις εξής ερωτήσεις: α) ποιες ήταν οι σημαντικότερες πηγές της προστιθέμενης αξίας β) ήταν σημαντικός στατιστικά ο βραχυχρόνιος παράγοντας γ) ήταν σημαντική, από στατιστική άποψη, η επιλογή του χρόνου επένδυσης στην αγορά δ) ήταν σημαντική στατιστικά η επιλογή των συγκεκριμένων ομολόγων.Προσθήκη νέας απάντησης