Τι είναι Perfect hedge;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Perfect hedge;

Απαντήσεις

Τέλεια αναχαίτιση του κινδύνου. Μία κατάσταση στην οποία τα κέρδη και οι ζημίες από το υποκείμενο μέσο (underlying asset) και η θέση αναχαίτισης (hedge position) είναι ίσα.Προσθήκη νέας απάντησης