Τι είναι Payment system;


Απαντήσεις

Σύστημα πληρωμών. Σύνολο πληροφοριακών και δικτυακών μηχανισμών και τραπεζικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, με βάση συμβάσεις, οδηγίες και κανονισμούς λειτουργίας, από ομάδα προσώπων, εμπόρων, τραπεζών, οργανισμών και αγορών για τη διασφάλιση της ομαλής μεταφοράς κεφαλαίων, της χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, τη διεκπεραίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις αγορές χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων και γενικά για τη κυκλοφορία του χρήματος. Τα πιο γνωστά συστήματα πληρωμών είναι το Continuous Linked Settlement (CLS), TARGET, ΕΒΑ EURO 1, Fedwire, Europay International, MasterCard International και Visa International. Στην Ελλάδα, η εταιρία «Δίας, Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (DIAS, Interbanking Systems S.A, βλέπε όρο) λειτουργεί προηγμένα συστημάτων πληρωμών που εξασφαλίζουν την ομαλή και ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, πελατών και δημόσιου τομέα.Προσθήκη νέας απάντησης