Τι είναι Payment order;


Τι σημαίνει Payment order;

Απαντήσεις

Εντολή πληρωμής. Η εντολή για την πληρωμή χρηματικού ποσού από ένα αντισυμβαλλόμενο σε άλλον. Συνήθως, πραγματοποιείται μέσω λογιστικής εγγραφής δηλαδή με χρέωση και πίστωση τρεχούμενων λογαριασμών ή λογαριασμών ταμιευτηρίου. Διακρίνουμε: α) την εντολή πληρωμής πελατείας (customer payment order) στην οποία ο αρχικός εντολέας, ο τελικός δικαιούχος ή και οι δύο δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα β) τη διατραπεζική εντολή πληρωμής (Interbank payment order) στην οποία τόσο ο αρχικός εντολέας όσο και ο τελικός δικαιούχος είναι πιστωτικά ιδρύματα.
 Προσθήκη νέας απάντησης