Τι είναι Payment default;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Payment default;

Απαντήσεις

Η μη εκπλήρωση συγκεκριμένης υποχρέωσης πληρωμής όπως π.χ η μη πληρωμή του οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκου επί δανείων ή η μη επιστροφή του δανεισθέντος ομολόγου επί πράξεων δανεισμού χρεογράφων.Προσθήκη νέας απάντησης