Τι είναι Payable through account;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Payable through account;

Απαντήσεις

Λογαριασμός πλάγιας πρόσβασης. Τραπεζικός λογαριασμός που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα (αναταποκριτής) και ανοίγεται στο πλαίσιο διασυνοριακής σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης ((correspondent banking) με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην αλλοδαπή (ίδρυμα τραπεζικής ανταπόκρισης) για την εκ μέρους του διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ελλάδα.Προσθήκη νέας απάντησης