Τι είναι Patch;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Patch;

Απαντήσεις

Λογισμικό Η/Υ με το οποίο διορθώνεται ή βελτιώνεται μία υπάρχουσα λειτουργικότητα. Στην πιο συνηθισμένη του μορφή είναι ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο διορθώνει μία λανθασμένη εφαρμογή που έχει εισαχθεί με προηγούμενο λογισμικό. Για παράδειγμα σε ένα αυτόματο σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων, παρατηρείται ότι τα forwards, τα swaps και τα futures δεν έχουν ρυθμιστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Φυσικά και δεν πρέπει να αποσυρθεί όλο το λογισμικό του συστήματος, διότι αυτό θα ήταν χρονοβόρο και δαπανηρό. Το σφάλμα αναλύεται και αφού εντοπισθεί η αιτία, κατασκευάζεται ένα μικρό λογισμικό το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμές και εάν αποδειχθεί αποτελεσματικό εισάγεται στο σύστημα και διορθώνει το λάθος του λογισμικού. Το patch μπορεί να είναι και ένα μεγάλο λογισμικό που αντικαθιστά ένα τμήμα μίας προηγούμενης έκδοσης ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος. Για παράδειγμα, το σύστημα λογιστικοποιεί τις συναλλαγές την ημέρα διακανονισμού. Νεότερη απόφαση επιβάλλει την αλλαγή της μεθόδου και τη λογιστικοποίηση την ημέρα διενέργειας της συναλλαγής. Αντί να αντικατασταθεί όλο το λογιστικό λογισμικό, κατασκευάζεται ένα νέο εκτεταμένο λογισμικό το οποίο εισάγεται στο μηχανογραφικό σύστημα και αλλάζει τη μέθοδο καταγραφής των συναλλαγών.Προσθήκη νέας απάντησης