Τι είναι Pass Through Securities;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Pass Through Securities;

Απαντήσεις

Ένα είδος ABS (Asset-Backed Securities). Πρόκειται για μία ομάδα ομολόγων που αντιπροσωπεύει ένα αδιαίρετο δικαίωμα σε μια δεξαμενή ενυπόθηκων ομολόγων που αποδίδει στους επενδυτές τις μηνιαίες πληρωμές. Η δεξαμενή αυτή δημιουργείται από ένα κάτοχο ομολόγων ο οποίος στη συνέχεια πωλεί μερίδια ή πιστοποιητικά συμμετοχής. Ένας ενδιάμεσος οργανισμός υπηρεσιών εισπράττει τις μηνιαίες πληρωμές και, αφού αφαιρέσει την προμήθειά του, αποδίδει (passes through) αναλογικά (on a pro rata basis) τις εισπράξεις που αναλογούν στο κεφάλαιο και τους τόκους στους κατόχους αυτών των ομολόγων. Η προμήθεια που ονομάζεται servicing fee αποτελεί ένα σταθερό ποσοστό επί του μη πληρωθέντος κεφαλαίου συνήθως 0,25% σε ετήσια βάση. Η πιο κοινή μορφή αυτού του είδους είναι το υποστηριζόμενο από υποθήκη πιστοποιητικό (mortgage- backed certificate), στο οποίο οι περιοδικές πληρωμές του δανειοδοτηθέντος για την απόκτηση κατοικίας περνούν στους κατόχους των πιστοποιητικών από την αρχική τράπεζα μέσω ενός κυβερνητικού ή μη οργανισμού ή μιας επενδυτικής τράπεζας.
 Προσθήκη νέας απάντησης