Τι είναι Partnership;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Partnership;

Απαντήσεις

Προσωπική εταιρία δύο ή περισσοτέρων ατόμων που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση κερδών. Στις ΗΠΑ διακρίνουμε δύο είδη εταίρων σε αυτό το νομικό σχήμα: α) οι γενικοί ή ομόρρυθμοι εταίροι (general partners) που είναι πλήρως υπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρίας και έχουν απεριόριστη ευθύνη β) οι περιορισμένοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι (limited partners) που ευθύνονται για τα χρέη μόνο μέχρι του ποσού της αρχικής επένδυσης αυτών και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη διοίκηση της εταιρίας.Προσθήκη νέας απάντησης