Τι είναι Pari passu;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Pari passu;

Απαντήσεις

Ισάριθμα, στην ίδια αναλογία, με την ίδια πιστοληπτική αξιολόγηση. Πρόκειται για μια διαδεδομένη στη χρηματοοικονομική λατινική έκφραση. Για παράδειγμα, σε δύο ή περισσότερα δάνεια, ομόλογα ή σε μία σειρά προνομιούχων μετοχών υφίστανται ίσα δικαιώματα προπληρωμής δηλαδή έχουν την ίδια σειρά κατάταξης και ικανοποίησης. Στο πτωχευτικό δίκαιο πολλών χωρών οι δανειστές που οι απαιτήσεις τους δεν είναι εξασφαλισμένες με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια, ικανοποιούνται pari passu δηλαδή με το ίδιο ποσοστό όπως στο 6% για κάθε 100 χρηματικές μονάδες πίστωσης.Προσθήκη νέας απάντησης