Τι είναι Parallel shift;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Parallel shift;

Απαντήσεις

Παράλληλη μεταβολή. Μία αλλαγή των οικονομικών συνθηκών που προκαλεί αλλαγή των επιτοκίων στις λήξεις όλων των χρεογράφων σε μια συγκεκριμένη αγορά που εκφράζεται με τα ίδια basis points. Για παράδειγμα, εάν το τρίμηνο έντοκο γραμμάτιο αυξηθεί κατά 100 basis points (1%), τότε το εξάμηνο, το ετήσιο, το πεντάχρονο, το δεκάχρονο και το εικοσάχρονο γραμμάτιο ή ομόλογο θα αυξηθεί επίσης κατά 100 basis points.Προσθήκη νέας απάντησης