Τι είναι Parallel run;


Απαντήσεις

Παράλληλη λειτουργία δύο ηλεκτρονικών συστημάτων με τα ίδια δεδομένα. Εφαρμόζεται στην περίπτωση αντικατάστασης ή αναβάθμισης μιας μηχανογραφικής εφαρμογής και αποτελεί το τελευταίο κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας πριν το νέο λογισμικό τεθεί σε ζωντανή παραγωγή. Στη διάρκεια αυτής ελέγχονται συγκριτικά τα αποτελέσματα του παλαιού και του νέου συστήματος ή σε περίπτωση αναβάθμισης της παλαιάς και της νέας έκδοσης (version) και λαμβάνονται αποφάσεις: α) εάν το σύστημα αποδειχθεί αποτελεσματικό τίθεται σε ζωντανή παραγωγή β) εάν διαπιστωθούν ατέλειες που μπορούν να διορθωθούν, τότε πραγματοποιούνται επεμβάσεις που εάν είναι επιτυχείς τότε το σύστημα τίθεται σε ζωντανή παραγωγή γ) εάν τα διαπιστωθέντα προβλήματα είναι αξεπέραστα (τεχνική αποσταθεροποίηση, σοβαρές βλάβες του λογισμικού (showstoppers) τότε διακόπτεται η παράλληλη παραγωγή, επιλύονται τα προβλήματα, ακολουθεί νέα παλινδρομική δοκιμή (regression test, βλέπε όρο) και επαναλαμβάνεται στη συνέχεια η διαδικασία της παράλληλης παραγωγής.Προσθήκη νέας απάντησης