Τι είναι Oversight of payment systems;


Απαντήσεις

Επίβλεψη συστημάτων πληρωμών. Ασκείται από τις κεντρικές τράπεζες που είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και ιδιαίτερα την αναγκαία ρευστότητα και την άρτια εκτέλεση των διακανονισμών ενώ ταυτόχρονα αξιολογούν τα διάφορα συστήματα πληρωμών από την άποψη της επάρκειας και της συμμόρφωσης αυτών με τα πρότυπα που θέτουν οι εποπτικές αρχές. Πιο αναλυτικά, ελέγχεται εάν το σύστημα πληρωμών έχει ισχυρή νομική βάση, κατανοεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαθέτει λειτουργική αξιοπιστία και ασφάλεια και ιδιαίτερα σύστημα ανάκτησης δεδομένων (DRS), αποδοτικότητα, ανοικτή πρόσβαση σε όλους εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και αποτελεσματική και διάφανη διοικητική οργάνωση. Επιπρόσθετα, για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (βλέπε όρο Systematically important payment systems) απαιτείται και η ύπαρξη συστημάτων διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων και κύρια του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας, ο άμεσος οριστικός διακανονισμός την ημερομηνία αξίας, ο έγκαιρος διακανονισμός στα συστήματα πολυμερούς συμψηφισμού στην περίπτωση αδυναμίας μέλους με τη μεγαλύτερη χρεωστική θέση και χρήση περιουσιακών στοιχείων διακανονισμού που ενέχουν μηδενικό ή μικρό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας και κατά προτίμηση χρήμα κεντρικής τράπεζας (central bank money).

Η έλλειψη επαρκούς επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών μπορεί να έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση συστημικού κινδύνου στα συστήματα πληρωμών και τελικά να αποσταθεροποιήσει και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 Προσθήκη νέας απάντησης