Τι είναι Οvernight market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Οvernight market;

Απαντήσεις

Αγορά για συναλλαγές με λήξη μιας ημέρας. Μία αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες που έχουν προσωρινό πλεόνασμα ή έλλειμμα ρευστών διαθεσίμων στο τέλος της ημέρας μπορούν να δανείσουν ή να δανεισθούν μέχρι την επόμενη ημέρα. Οι πιο γνωστές από τις αγορές αυτές είναι η διατραπεζική αγορά στην οποία η μία τράπεζα δανείζει την άλλη και οι πιστωτικές διευκολύνσεις των κεντρικών τραπεζών όπου οι τράπεζες καταθέτουν για μία ημέρα τα πλεονάσματα αυτών ή δανείζονται για να ισοσκελίσουν τη θέση τους στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.Προσθήκη νέας απάντησης