Τι είναι Overnight Index Swaps (OIS);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Overnight Index Swaps (OIS);

Απαντήσεις

Ανταλλαγή δεικτών με διάρκεια μιας ημέρας. Πρόκειται για χρηματοοικονομικό προϊόν ανταλλαγής επιτοκίων (swap), όπου ένα πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να προβαίνει σε άμεση αναχρηματοδότηση ή σε μεταβολή όρων υφιστάμενου δανεισμού στη διατραπεζική αγορά, συμφωνεί να πληρώνει καθημερινά επιτόκιο Ο/Ν έναντι ενός προκαθορισμένου βραχυπρόθεσμου σταθερού επιτοκίου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συνήθως, όταν δύο πιστωτικά ιδρύματα συμφωνούν στους όρους ενός overnight index swap (OIS), το ένα ίδρυμα αποδέχεται να πληρώνει στο άλλο το επιτόκιο Ο/Ν για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ το άλλο πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να πληρώσει, στο τέλος της περιόδου, ένα προκαθορισμένο σταθερό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο (συνήθως 1, 2, 3, ή σπανιότερα, 6 ή 12 μηνών). Για παράδειγμα, η τράπεζα Α’ έχει δανειακή υποχρέωση ύ ους 100.000.000 ευρώ και πληρώνει καθημερινά επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το Ο/Ν. Η Τράπεζα Β’ έχει μία άλλη δανειακή υποχρέωση ύ ους 100.000.000 ευρώ και πληρώνει τόκους σύμφωνα με ένα σταθερό επιτόκιο ύ ους 4%. Όμως, λόγω διαφορετικών προσδοκιών για την εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, η Α’ προτιμά να πληρώνει σταθερό επιτόκιο, ενώ η Β’ προτιμά να πληρώνει Ο/Ν. Ταυτόχρονα, καμία από τις δύο τράπεζες δεν επιθυμεί να συνά ει νέο δάνειο, ή να επαναδιαπραγματευτεί όρους υφιστάμενων δανείων. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο τράπεζες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για ένα overnight index swap (OIS). Για την υλοποίηση της συμφωνίας swap, τα δύο πιστωτικά ιδρύματα συμφωνούν να εξυπηρετούν τα αρχικά τους δάνεια επί συγκεκριμένου ποσού αναφοράς, αλλά στο τέλος της προσυμφωνημένης περιόδου π.χ. 1 μήνα, ή 3 μήνες, όποιο πιστωτικό ίδρυμα επρόκειτο να πληρώσει μικρότερο συνολικό τόκο, με τη νέα συμφωνία θα πληρώσει μόνον τη διαφορά των τόκων (3,75%-4%), στο άλλο ίδρυμα, δηλαδή 0,25% επί της ονομαστικής αξίας 100.000.000 ευρώ για 1 ή 3 μήνες.Προσθήκη νέας απάντησης