Τι είναι Outright transactions;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Outright transactions;

Απαντήσεις

Οριστικές αγορές ή οριστικές πωλήσεις ευρώ, συναλλάγματος, χρυσού, χρεογράφων και εμπορευμάτων οι οποίες επάγονται την πλήρη μεταφορά της κυριότητας από τον πωλητή στον αγοραστή χωρίς η μεταφορά να συνδέεται με οποιαδήποτε πράξη αντιστροφής στο μέλλον. Στο Ευρωσύστημα έχουν τη μορφή της παροχής ρευστότητας (οριστικές αγορές) ή της απορρόφησης ρευστότητας (οριστικές πωλήσεις), η συχνότητα αυτών δεν είναι τυποποιημένη, εκτελούνται μέσω διμερών διαδικασιών και αφορούν πράξεις με υψηλή ασφάλεια.Προσθήκη νέας απάντησης