Τι είναι Output gap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Output gap;

Απαντήσεις

Παραγωγικό κενό. Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του δυνητικού επιπέδου του προϊόντος μιας οικονομίας σαν ποσοστό του δυνητικού προϊόντος. Είναι το επίπεδο του προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθεί όταν οι συντελεστές της παραγωγής χρησιμοποιούνται σε μη πληθωριστικά επίπεδα. Το δυνητικό προϊόν υπολογίζεται με βάση την τάση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. ετικό παραγωγικό κενό (positive οutput gap) σημαίνει ότι το πραγματικό προϊόν είναι πάνω από το δυνητικό προϊόν ή πάνω από το ρυθμό της τάσης που αναπτύσσεται η οικονομία και υποδηλώνει την πιθανή εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων. Αρνητικό παραγωγικό κενό (negative οutput gap) σημαίνει ότι το πραγματικό προϊόν είναι κάτω από το δυνητικό προϊόν ή κάτω από το ρυθμό της τάσης που αναπτύσσεται η οικονομία και υποδηλώνει την πιθανή απουσία πληθωριστικών πιέσεων.Προσθήκη νέας απάντησης