Τι είναι Οutage;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Οutage;

Απαντήσεις

Οι εργασίες μιας επιχείρησης είναι εκτός λειτουργίας. Διακρίνουμε δύο βασικά είδη:

α) αναγκαστική διακοπή (forced outage). Είναι η κατάσταση εκτός λειτουργίας μιας μονάδας παροχής γενικών υπηρεσιών, μιας τηλεπικοινωνιακής γραμμής ή άλλης τεχνολογικής ευκολίας που οφείλεται σε εξαιρετικούς και επείγοντες λόγους (emergency reasons) ή μία συνθήκη όπου ο εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος λόγω απρόβλεπτης βλάβης (unanticipated failure)

β) προγραμματισμένη διακοπή (planned outage). Στην περίπτωση αυτή ένα μηχανογραφικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα και γενικότερα ένας εξοπλισμός απαραίτητος για τη λειτουργία της επιχείρησης αποσύρεται οικειοθελώς προσωρινά για λόγους επιθεώρησης ή συντήρησης.

• Ειδικότερα, στην ηλεκτρική ενέργεια, outage σημαίνει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερο από ένα λεπτό. Συνήθως, η διακοπή αυτή μπορεί να διαρκέσει από 15 λεπτά έως και μερικές ώρες.Προσθήκη νέας απάντησης