Τι είναι Out-of-the-money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Out-of-the-money;

Απαντήσεις

Ένα συμβόλαιο προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου (call option) είναι out-of-the-money όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μεγαλύτερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). Ένα συμβόλαιο προαίρεσης με δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου (put option) είναι out-of-the- money όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μικρότερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου.Προσθήκη νέας απάντησης