Τι είναι Other Financial Intermediaries (OFIs);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Other Financial Intermediaries (OFIs);

Απαντήσεις

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΚΤ, είναι επιχειρήσεις, με ή χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα, εξαιρουμένων των ασφαλιστικών εταιριών και των ταμείων συντάξεων, που ασχολούνται κύρια με την χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις με άλλη μορφή εκτός από το νόμισμα, καταθέσεις ή/και στενά υποκατάστατα καταθέσεων έναντι οικονομικών μονάδων που δεν είναι νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧ , βλέπε όρο Monetary Financial Institution, MFI). διαίτερα, παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση όπως π.χ είναι οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing), οι εταιρίες είσπραξης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), φορείς ειδικού σκοπού που δημιουργούνται για τη διακράτηση τιτλοποιημένων απαιτήσεων (securitised asset holdings), άλλων χρηματοοικονομικών συμμετοχών (other financial holdings), οι διαπραγματευτές κινητών αξιών και παραγώγων (securities and derivatives dealing) με την προϋπόθεση ότι συναλλάσσονται για δικό τους λογαριασμό και καινοτομικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων (venture capital and development capital).Προσθήκη νέας απάντησης